Πρόγραμμα Imagine


Logo of Imagine Project

Πρόγραμμα Imagine

Η ιδέα του έργου IMAGINE έγκειται στην πλήρη ανάκτηση των ινών μόνωσης υαλοβάμβακα αεροσκαφών και την ανακύκλωση των συστατικών τους σε νέα, ανταγωνιστικά υλικά και τη δημιουργία καινούργιων εφαρμογών.

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την ανάκτηση των ινών υαλοβάμβακα, τις πολυμερή σακκούλες του και την θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό. Ο στόχος είναιο να αναπτύξει και να εφαρμόσει εναλλακτικές διαδρομές για την ανακύκλωσή τους, συμπεριλαμβανομένων κλειστά και τα συστήματα ανοικτού βρόχου, καθώς και τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διαδικασίες ανακύκλωσης.
Μετά την απόκτηση και τον χαρακτηρισμό των τελικών του κύκλου ζωής a / c μονωτικά υλικά , τα ατομικά τους συστατικά (δηλ. ίνες υάλου; μικροσωματίδια, σκόνη θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη και πολυμερικά μικροσωματίδια) θα ανακτηθούν και να αξιολογούν χαρακτηριζόμενη επεξεργασίας τους.

Τα υλικά που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν :

  1. Νέα μονωτικά υλικά με ίνες υαλοβάμβακα
  2. Γυαλί ενισχυμένο με ίνες πολυμερών σύνθετων υλικών
  3. Δείγματα με βάση το τσιμέντο ( π.χ. πάνελ επένδυσης , κυβόλιθους, ελαφρύ σκυρόδεμα δείγματα) και τούβλα που ενσωματώνουν ανακυκλωμένα υλικά μόνωσης αεροσκάφους από ίνες υαλοβάμβακα.

Όλα τα καινούργια προϊόντα θα πρέπει να βελτιστοποιούνται από την άποψη της απόδοσης και του κόστους για την εξασφάλιση της αποδοχής τους στην αγορά. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομικής βιωσιμότητας των διαδικασιών ανακύκλωσης. Συνολικά, αναμένονται περιβαλλοντικά, οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη από την εγκατάσταση των προτεινόμενων διαδρομών ανακύκλωσης.