Γεωύφασμα


Το μη υφαντό γεωύφασμα παραγωγής Fibralco a.e.b.e. κατασκευάζεται από ίνες πολυπροπυλενίου σταθεροποιημένες μηχανικώς από 150 gr/m2 έως 2.000 gr/m2.  Εφαρμόζεται στις θεμελιώσεις δημοσίων έργων (σιδηροδρομικές γραμμές, οδοποιία, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες) και σε κτιριακά, στο πλαίσιο μονίμων συστημάτων αποστραγγίσεων, διαχωρισμού, σταθεροποιήσεως και ενισχύσεων.

Παρέχονται προδιαγραφές από δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους για εφαρμογή σε δημόσια έργα.

Τα δημόσια έργα κατατάσσονται σε ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων :

  • Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας
  • Τιμολόγιο Λιμενικών Έργων
  • Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων
  • Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
  • Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου

Τα μη υφαντά γεωυφάσματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με ελέγχους ελάχιστου βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864, πάχους (mm) κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1, εφελκυστικής αντοχής (kN/m) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, επιμήκυνσης σε θραύση ( % ) κατά EN ISO 10319, και αντοχής σε διάτρηση ( N ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής γεωυφασμάτων σε ειδικές προδιαγραφές (αντοχή, παραμόρφωση, διαπερατότητα νερού κτλ.), ανάλογα με τις ανάγκες της τεχνικής εφαρμογής.

Μέχρι σήμερα έχουν εξελιχθεί πάνω από ογδόντα εφαρμογές ανάλογα με τον τομέα σε πολλαπλές αγορές όπως η γεωργία και η κατασκευή. Μέσα σε αυτές τις εφαρμογές το μη υφαντό γεωύφασμα πάντα εκτελεί κάποιες από αυτές τις πέντε λειτουργίες. Παραδείγματα εφαρμογής σε Τεχνικά Έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού:

Φίλτρο

Μη υφαντό γεωύφασμα ως φίλτρο 
Σε επιχώματα έργων οδοποιίας, λιμενικών και υδραυλικών (π.χ φραγμάτων), πρανή ποταμών   και  σε κατακόρυφα στραγγιστήρια.

Οπλισμός

Σε τοίχους αντιστήριξης, επιχώματα και επισκευή οδοστρωμάτων, όπου εμποδίζει τη δημιουργία ή επέκταση ρωγμών. Σε συνδυασμό με εμβαπτισμό σε ρητίνη ή ελαστιμερή άσφαλτο,  αδιάβροχοποιεί  κατασκευές  όπως ταμιευτήρες, φράγματα και κανάλια. 
Οπλισμός από μη υφαντό γεωύφασμα.

Αποστράγγιση

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων σε επίδειξη.
Σε επιχώματα φραγμάτων, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, αδιάβροχες μεμβράνες,
πλευρικά ή κατακόρυφα στραγγιστήρια κτλ., όπου το γεωύφασμα, λόγω της υψηλά πορώδες σύστασής του, διευκολύνει την ταχεία απομάκρυνση του ύδατος.

Διαχωρισμός

Σε επιχώματα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, και κυματοθράυστες λιμενικών έργων για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών. Διαχωρίζει 2 εδαφικές στρώσεις διαφορετικής υφής και κοκομετρίας, προσφέροντας οικονομία στον τελικό όγκο της διατομής.
Γεωύφασμα διαχωρισμού για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων.

Προστασία

Γεωύφασμα για προστασία στεγανοποιητικής μεμβράνης σε πρανή.
Προστασία και σταθεροποίηση εδαφών με χαμηλή φέρουσα ικανότητα, σηράγγων,
τεχνητών ακτών, μεμβρανών κτλ, όπου το γεωύφασμα ανακατανέμει τις τοπικά αναπτυσσόμενες τάσεις και περιορίζει τις εδαφικές καθιζήσεις.