Μη υφαντό γεωύφασμα απο ίνες πολυπροπυλαινίου, σταθεροποιημένες μηχανικώς από 150 gr/m2 έως 2.500 gr/m2. Εφαρμόζεται στις θεμελιώσεις δημοσίων έργων (σιδηροδρομικές γραμμές, οδοποιία, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες) και σε κτιριακά, στο πλαίσιο μονίμων συστημάτων αποστραγγίσεων, διαχωρισμού, σταθεροποιήσεως και ενισχύσεων. Παρέχονται προδιαγραφές από δημόσιους και ιδιωτικούς πάροχους για εφαρμογή σε δημόσια έργα.

γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα γεωύφασμα γεωυφασμα

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής γεωϋφασμάτων σε ειδικές προδιαγραφές (αντοχή, παραμόρφωση, διαπερατότητα νερού κτλ), ανάλογα με τις ανάγκες της τεχνικής εφαρμογής.

Παραδείγματα εφαρμογής σε Τεχνικά ΄Εργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού:

Διαχωρισμός

Σε επιχώματα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, κυματοθράυστες λιμενικών έργων, διαχωρίζει 2 εδαφικές στρώσεις διαφορετικής υφής και κακομετρίας, προσφέροντας οικονομία στον τελικό όγκο της διατομής.

Οπλισμός

Σε τοίχους αντιστήριξης, επιχώματα και επισκευή οδοστρωμάτων, όπου εμποδίζει τη δημιουργία ή επέκταση ρωγμών. Σε συνδυασμό με εμβαπτισμό σε ρητίνη ή ελαστιμερή άσφαλτο, αδιάβροχοποιεί κατασκευές όπως ταμιευτήρες, φράγματα, κανάλια.

Αποστράγγιση

Σε επιχώματα φραγμάτων, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, αδιάβροχες μεμβράνες, πλευρικά ή κατακόρυφα στραγγιστήρια κτλ, όπου το γεωύφασμα, λόγω του υψηλού πορώδους του, διευκολύνει την ταχεία απομάκρυνση του ύδατος.

Φίλτρο

Σε επιχώματα έργων οδοποιίας, λιμενικών και υδραυλικών (π.χ φραγμάτων), πρανή ποταμών και σε κατακόρυφα στραγγιστήρια.

Προστασία

Προστασία και σταθεροποίηση εδαφών με χαμηλή φέρουσα ικανότητα, σηράγγων, τεχνητών ακτών, μεβρανών κτλ, όπου το γεωύφασμα ανακατανέμει τις τοπικά αναπτυσσόμενες τάσεις και περιορίζει τις εδαφικές καθιζήσεις.